۳۱ ژانویه در تقویم گرگوری، سی و یکمین روز سال است. ۳۳۴ روز (در سال‌های کبیسه ۳۳۵روز) تا پایان سال باقی است.

محتویات

رویدادها

زادروزها

فرانتس شوبرت
فیلیپ گلس
جاناتان بانکز
دیمیتری ایلینیخ

مرگ‌ها

مارگریت اودو

اعیاد و مراسم‌ها

جستارهای وابسته