گزاره، جمله‌ای است خبری که می‌تواند درست یا نادرست باشد،

گزاره کاربردهای زیر را دارد: