کارترهای درون یک موتور چدنیِ ب‌ام‌و شش‌سیلندر
موتور چهارزمانه
موتور دوزمانه

کارتر در یک موتور درونسوز پیستونی، به محفظه‌ای که میل‌لنگ در آن قرار گرفته، گفته می‌شود. در کاربردِ عامیانه، به‌جای «کارتر»، از واژهٔ «کارتل» نیز استفاده می‌شود.

کارتر بزرگ‌ترین محفظهٔ درون موتور را تشکیل می‌دهد.

در موتور خودرو، کف کارتر مخزنی است که روغن موتور داغ در آن جمع می‌شود تا پیش از بازگشت به موتور خنک شود.

کارتر از میل‌لنگ و شاتون در برابر اشیای خارجی حفاظت می‌کند.