ناحیه نرم قسمت عقب سقف دهان را نرم‌کام می‌گویند. صامت‌هایی را که با قرار گرفتن زبان در این موقعیت تولید شوند هم‌خوان نرم‌کامی (انگلیسی: Velar consonant) می‌گویند.

هم‌خوان نرم‌کامی ویژگی هم‌خوانی است که در تولید آن زبان به نرم‌کام نزدیک می‌شود یا در تماس با آن قرار می‌گیرد.

هم‌خوان نرمکامی [k] پربسامدترین هم‌خوان در زبان‌های بشری است.

جستارهای وابسته