موقعیت‌یاب نشانه‌ای است برای اسامی و مکان‌های همچون فرودگاه‌ها، امدادهای دریایی، ایستگاه‌های هواشناسی، مخابرات، برنامه‌های رایانه‌ای، گزارش‌های هواشناسی و خدمات وابسته.