انسدادی یا انفجاری (به انگلیسی: Stop یا Plosive) به همخوان‌هایی گفته می‌شود که با ایجاد بستِ کامل در مجرای صوتی تولید می‌شوند. در زبان فارسی واج‌های /b/، /p/، /t/، /d/، /c/، / ɟ/، /q/ و /ʕ/ واج‌هایی هستند که در تولیدشان یک بستِ کامل در دهان ایجاد می‌شود.